Flag Counter

STIFTET DEN 20. MAJ 1974

Hvis der indleveres lots, der omfangsmæssigt ligger udover enkelte frimærker og enkelte mønter, påhviler det indlevereren selv at sørge for præsentation af materialet.

Her tænkes der i første omgang på kasser, samlinger, albums og større indstiksbøger m.v.,

der fylder en del.

Her har vi ikke mulighed for i bestyrelsen at opbevare dette materiale forud for auktionen.

Hvis man ønsker lots på storauktioner af større omgang, skal der indleveres en normal seddel til formanden, hvor lottet beskrives grundigt. Indleverer og formand samarbejder om beskrivelsen.

Det er herefter indlevereren, der sikrer sig, at materialet kan vises frem på de eftersyn, der er, ligesom det også påhviler indlevereren at få materialet fremlagt på selv auktionsdagen.

Usolgte lots medtages efter auktionen ligeledes af indlevereren.

I øvrigt gælder, at mindsteprisen for frimærkelots er 40,- kr. i opråb, for mønter er der ikke nogen nedre grænse, mens den nedre grænse for postkort er 30,- kr. Effekter, der ikke kan oplægges til disse priser, må oplægges på de almindelige mødeaftener.

Denne side er opdateret:

09 oktober 2020

Forside Mødeprogram Mønter Udgivelser Samleområder Auktioner Postkort Klubmesterskab Debatforum Medlemsbladet Mødepræmie Dsfm Billeder Link Om os

Miniauktion.

Der afholdes næsten hver mødeaften en miniauktion, hvor medlemmerne frit kan lægge effekter frem til salg.

Salgsbetingelser.
Køberen betaler alene hammerslagsprisen.
Klubben beregner sig et salær ved sælgeren på 10 % af hammerslagsprisen.


Alle lots, der ikke har nogen opråbspris vil komme under hammeren først.
Herefter tages de lots, der har et mindstebud. ...................
Der er mulighed for at lægge lots op indeholdende frimærker, postkort, mønter, bøger og blade samt effekter, der har relation i øvrigt til vores hobbyer.


Skrammelauktion  

TIL TOP

Miniauktion

TIL TOP

Storauktion   

TIL TOP

Storauktion  21. April 2020

TIL TOP

Tryk på den blå tekst


Så er der kun tilbage at trykke på udskriv.

gixmo.dk

Info

TIL TOP

Mårslet Frimærke- og Møntklub afholder møde hver tirsdag i sæsonen

på Lokalcenter Kildevang Langballevej 3a 8320 Mårslet


Webmaster: Preben Madsen    -   Mail:   maarfrim@gmail.com

Har du brug for auktionsformularer, tryk på teksten under billederne.

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

Formularer til auktion

TIL TOP

Download her til poblisher 2003 og frem

Download her til Word

 2003 og frem

Download her til poblisher 2003 og frem

PRØVE

Storauktion

Mårslet frimærke- og Møntklub

tirsdag den 22. september 2020

Efter flere års pause forsøger klubben sig nu igen med afholdelse af en storauktion. Der er i alt 59 gode lots med mange forskellige slags sammenstillinger, herunder bl.a. Banegodsmærker.


Det er lykkes at få indleveret lots til en samlet katalogpris på over 130.000 kr. Det skyldes ikke mindst 5 utrolig billige tyske samlinger. Opråbsprisen for disse samlinger ligger på omkring de 5 % af katalogprisen, enkelte endog lavere.


Den samlede opråbspris beløber sig til over 12.000 kr. så det bør være muligt at sikre sig et eller flere lots. Husk at ved indgivelse af skriftlige bud får byderen førstebuddet.


Desværre fik vi ikke indleveret møntlots. Når vi tænker på klubbens navn, er det en mangel. Men hvis auktionen forløber tilfredsstillende, gentages den sikkert til foråret 2021. Her forventer vi i så fald, at der kommer mønter. Netop mønterne er på tidligere storauktioner stort set blevet revet væk.


Alle lots lægges til eftersyn på klubmødet den 15. september og selve auktionen finder sted tirsdag den 22. Sep. 2020 kl. 20.00.

Se auktionsregler andetsteds i bladet.

Vel mødt og god bydelyst.


Bjørn Eriksen


Auktionsbetingelser

Auktionen finder sted på Lokalcentrer Kildevang, 8320  Mårslet den 22. september 2020 kl. 20.00. Der er eftersyn samme dag fra kl. 18.45. Der er endvidere eftersyn på klubmødet den 15. september 2020.


Salgsmaterialet er gennemgået og efter klubbens bedste skøn fri for fejl. Forefindes der mod forventning fejl, som ikke er anført på auktionslisten eller på lotomslaget, skal reklamationen ske senest 14 dage efter auktionens afholdelse direkte til klubbens formand.


Skriftlige bud

Skriftlige bud skal være formanden i hænde senest den 21. september 2020. Formandens navn, adresse, telefonnummer og mailadresse fremgår af nærværende blad.


Skriftlige bud går altid forud for bud i salen.


Salgsbetingelser

Køberen betaler alene hammerslagsprisen. Klubben beregner sig et salær ved sælgeren på 10% af hammerslagsprisen. Køber betaler for evt. fremsendelse af det købte materiale.


Bud under opråbsprisen modtages ikke.


Efter auktionen

Enhver auktionsdeltager i salen kan umiddelbart - og senest 5 minutter efter hammerslag for sidste lot – begære usolgte lots genoptaget.

______________________________________________

Gæster er velkomne


Bjørn Eriksen


Endelig lykkedes det at få gennemført storauktionen den 22. september 2020, hvor der var indført nye coronaregler på Kildevang. Alle, der stod op eller vandrede rundt i lokalet, skulle bære mundbind. Den ordning har vi aftalt med Lokalcentrets ledelse. Og den er vi nødt til at følge strikte,

hvis vi vil have mulighed for at benytte lokalerne i denne tid.


Til auktionen var der mødt 23 medlemmer frem.


Af de 54 lots lykkedes det at få de 30 solgt, hvilket svarer til at 55 % af lottene. Samlet salgspris 4.405,- kr. Det må anses for at være et absolut tilfredsstillende resultat, hvor vi har måttet kæmpe med udskydelse og coronarestriktioner. Vi drøfter på den forstående generalforsamling, om

vi skal gentage storauktionerne fremover.


Bjørn Eriksen

Storauktionen blev gennemført